הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית (ת"צ 38501-03-16)

15/01/2019

שימו לב - הזכאות לפיצוי היא לעוד 180 יום מיום פרסום ההודעה באינטרנט 15/1/2019

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית (ת"צ 38501-03-16)

 

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), כי ביום 18.4.2018 אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בת"צ 38501-03-16 (להלן:"התביעה") דורון גוהר (להלן: "המבקש") נ' בית צבי - בית הספר לאמנויות הבמה ע"ר 580042901 (להלן: "המשיבה 1") ואח' ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב' השופט רחמים כהן). עניינה של התובענה בטענות המבקש להפרת הוראות סע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") במשלוח מסרונים (הודעות SMS) בהן נמסר מידע אודות פעילותה של המשיבה 1.  

עיקרי הסדר הפשרה המאושר:

  1. הקבוצה המייצגת (להלן:"הקבוצה") כוללת את כלל הנמענים אשר קיבלו מהמשיבה 1 מסרונים בניגוד לס' 30א לחוק התקשורת עד למועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה  (18.4.2018); במסגרת ההסכם שאושר סוכם בין הצדדים כי המשיבה 1 תפעל, כדלקמן:

א.   המשיבה 1 מסכימה להחיל עליה את הוראות ס' 30א לחוק התקשורת, ולהקפיד הקפדה יתרה, בין היתר בהתקשרותה עם צדדים שלישיים, לבל יישנו טענות ו/או טעויות נטענות מעין אלו;

ב.    כל חבר קבוצה אשר קיבל מאת המשיבה 1 "דבר פרסומת" שנשלח אליו ללא הסכמתו לכך, אשר יפנה אל המשיבה 1 בתוך 180 יום מיום 18.4.2018 ויחתום על הצהרה כי קיבל דבר פרסומת אשר נשלח אליו מטעמה של המשיבה 1, מבלי שנתן אישור לכך, יהא זכאי לקבלת זוג כרטיסים לאחת מן ההצגות אשר מועלות באותה עת בתיאטרון בית צבי (באולמות גרי בילו, אלי ליאון או אהוד מנור) (להלן: "הפיצוי"), וזאת על בסיס מקום פנוי. ניתן יהיה לממש את הפיצוי במשך שישה חודשים מיום 18.4.2018;

2.       בית המשפט פסק בהתאם להסכם שהוצע כי תיאטרון בית צבי ישלם למבקש גמול בסך של 5,000 ₪, וכן סך של 32,000 ₪ בתוספת מע"מ ישולם לב"כ המבקש כשכר טרחה.

3.       פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים שהוגדרה וביחס לעילות התובענה. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה, לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. 

4.       הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן בתיאום מראש אצל ב"כ עוה"ד מתן פריידין, מרח' מצדה 7, בני ברק טל': 03-7734500, פקס': 03-7734515

_____________________________________________________________________________

                   מתן פריידין, עו"ד                                                                        נתי אגמון, עו"ד                                  

                     ב"כ המבקש                                                                   ב"כ המשיבה 1           

עבור לתוכן העמוד