תקנון לימודים - זכויות וחובות

תקנון לשנת הלימודים תשע"ה

תלמיד יקר,

הנך מתבקש לעקוב בתשומת לב אחר התקנות ולמלא אותן במלואן.

 

1.    כללי 

א. על התלמיד  לעמוד בלוח זמנים, במערכת השעות והשיעורים ולהקפיד על הכנת המטלות והגשתן במועד שנקבע ע"י המורה ו/או הנהלת ביה"ס

ב. הנהלת בית הספר הנה בעלת  הסמכות הבלעדית בכל הקשור בענייני משמעת ובעניינים פדגוגיים – מקצועיים לרבות קבלה ללימודים, המשך והפסקת לימודי התלמיד בביה"ס ועוד.
ג. התלמיד מתחייב לשמור על רכוש ביה"ס.
ד. חל איסור מוחלט על אחזקה ושימוש בסמים כלשהם בשטחי ביה"ס ובזמן הפעילויות. תלמיד שייתפס ברשותו סמים למיניהם, אם ע"י גורם חיצוני ואם ע"י הנהלת ביה"ס יורחק לאלתר מהלימודים.

 

2. שיעורים וחזרות

א. הפסקות בין השיעורים משובצות במערכת הלימודים.

ב. חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים סלולאריים במהלך שיעורים ו/או חזרות.

ג. בשעורי התנועה בבית הספר מונהג קוד לבוש שייקבע על ידי המורה בתחילת השנה. תלמיד שלא יכבד את קוד הלבוש לא יוכל להשתתף בשיעור.

 

3. הפקות ותרגילים

ההפקות והתרגילים בבית הספר הם חלק מתכנית הלימודים ועל כן
א. אין לצבוע שיער, להסתפר, או לעשות שינוי כלשהו בשיער ללא אישור המנהל הפדגוגי.

ב. כל תלמיד מחויב לקחת חלק במשימות הצוות הטכני של הצגות ביה"ס: עוזר במאי, ניהול ייצור, צוותי ייצור ,מפעילי תאורה וסאונד, ארגון אביזרים, סדרנות ותורנויות למיניהן.
ג. הפעלה/ תורנות הינה באחריותו הבלעדית של התלמיד שנקבע לצורך זה.

 

4. חיסורים והיעדרויות
היעדרויות – אין חיסורים ואין היעדרויות למעט:

-          מחלה – יש לעדכן טלפונית את מזכירות בית הספר ולהצטייד באישור רפואי טרם שובך לספסל הלימודים.

-          על ימי מילואים יש להודיע מראש למשרד בצירוף צו מילואים. ימי מילואים לא ייחשבו כחיסורים

-          כל מקרה אחר ייבחן לגופו ויותנה באישור הנהלת בית הספר מראש.

-          חיסור שלא אושר עלול להוביל להשעיה או הפסקת לימודים.

איחורים:

  1. איחור ייחשב לחיסור
  2. במידה ואיחרת לשיעור, אין אפשרות להיכנס לשיעור זה.
  3. איחורים חוזרים יובילו להשעיה או הפסקת לימודים.

5. ניקיון

א. העישון בכל שטח  בית צבי אסור בהחלט.

ב. הכנסת אוכל ושתייה (פרט למים) לכתות הלימוד – אסורה בהחלט.

ג. התלמידים אחראים לסידור חדר הכיתה ופינויו בתום כל שיעור.

ד. במידה ונעשה שימוש בפריטי תפאורה, אביזרים ו/או תלבושות באחריות התלמידים ששאלו פריטים אלו להחזירם למחסן הרלוונטי ולהזדכות עליהם כשהם במצב תקין כפי שהתקבלו.

 

6. שימוש בספריה ומחסני בית הספר

א. לשימוש התלמידים עומדים ספריית תיאטרון, מחסן תלבושות, מחסן רקוויזיטים (אביזרים) ומחסן רהיטים. השימוש על פי שעות הפעילות והתקנות בכל אחד מהם.

ב. השאלת ציוד מותנית בחתימה על טופס.

ג. פריטים המושאלים לתלמיד יושאלו לתקופה קצובה בלבד.

ד. תלמיד השואל פריט נדרש להחזירו במצב תקין.

ה. תלמיד שיאחר בהחזרת פריט לספריה ו/או לאחד המחסנים ייקנס על פי המקובל באותו מחסן.

ו. תלמיד שלא החזיר פריט שהשאיל יחויב לרכוש פריט זהה ו/או יחויב בעלות הפריט שהושאל.

 

7. עבודות חוץ
במהלך הלימודים בבית צבי חל איסור לעבוד או להשתתף בכל פעילות הקשורה לתחום התיאטרון, הטלוויזיה והקולנוע מחוץ לבית הספר.

במקרים חריגים, יכול התלמיד להעביר להנהלת בית הספר בקשה לאישור. ההנהלה תקיים דיון בנושא ותביא את ההחלטה בפני התלמיד. בכל מקרה יהיו אילוצי ביה"ס קודמים לכל התחייבות אחרת.

8. צפייה בהצגות ומופעים

במהלך השנה יחויבו התלמידים לצפות בהצגות בהתאם למערכת הלימודים. דו"חות צפייה יוגשו בהתאם לדרישות המערכת.  


9. הפסקת לימודים

1. תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות בית הספר. תלמיד שיפסיק את לימודיו או שלימודיו יופסקו יהיה זכאי להחזר שכר לימוד על פי התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון שכר לימוד, בתוספת החזר יתרת הכרטיס האישי.

2. הנהלת בית הספר רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד על סמך הישגיו בלימודיים ו/או התנהגותו ו/או מכל סיבה אחרת.

3. תלמיד יהיה רשאי לערער על הפסקת לימודיו, בכתב, לא יאוחר משבוע לאחר קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו. ערעור זה יועלה לדיון בהנהלת בית הספר ובועדה הפדגוגית.

משהתקבלה החלטה על ערעורו של התלמיד, תהיה זאת החלטה סופית עליה לא ניתן יהיה לערער.

 

10. שונות
א. תפקיד רכז השכבה: ללוות את השכבה ולטפל בבעיות אישיות וכיתתיות

ב. בסוף כל תרגיל שליש יינתן משוב למשתתפי התרגיל על עבודתם.
ג. בסוף השנה תתקיים שיחת סיכום עם הנהלת  בית הספר על מצבו הכללי של התלמיד.

ה. תלמיד יורשה להיכנס לשיחת סיכום השנה רק לאחר שהשלים ביצוע "טופס טיולים".

ו. תלמיד יהיה זכאי לתעודת "בוגר בית צבי" לאחר שהשלים בהצלחה את לימודיו בבית צבי ועמד בכל מחויבויותיו.
ז. אין להפיץ בשום אופן צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, הפקות ופרזנטציות או כל אירוע אחר המתרחש בבית הספר או בהפקת בית הספר ללא אישור בכתב מראש מהנהלת בית הספר.

 

 

שנה טובה ומוצלחת!

 


התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

עבור לתוכן העמוד